Home Pangunahin Siyensa Ang Atmospera Mahulog sa Daigdig!

Ang Atmospera Mahulog sa Daigdig!

0
Ang Atmospera Mahulog sa Daigdig!

Alam mo ba kung ano ang timbang ng atmospera? Maaari ba itong mahulog sa daigdig? Ano ang pumipigil dito para manatili sa daigdig? Ito ang grabidad at ganundin ang kapal ng atmospera…

Mga minamahal ko, para maunawaan ang katagang “himpapawid” na binanggit sa Qur’an, kailangan nating malaman na ang atmospera ay ang ating himpapawid. Sa wikang Arabe “anumang nasa itaas mo ay iyong himpapawid”, kabilang dito ang mga ulap na pinagmumulan ng ulan, ang Diyos ay nagwika:

“At nagpababa Kami buhat sa langit ng tubig ayon sa sukat, at pinatahan Namin ito sa lupa. At tunay na Kami, sa pag-aalis nito, ay may kakayahan.” [Maluwalhating Qur’an 23:18]

Ang himpapawid [langit] ay humahangga sa bilyong “light years” [a unit of astronomical distance equivalent to the distance that light travels in one year, which is 9.4607 × 1012 km (nearly 6 trillion miles)] at lahat ng nakikitang mga galaksiya at kosmikong alabok ay nasa kalangitan ng daigdig, ngunit ang Qur’an ay sinabi sa atin na ang himpapawid ay maaaring mahulog sa ating mga ulo.

Sa panahong ibinaba ang Qur’an ay walang isaman ang may kaalaman na ang atmospera ay napakabigat at walang isa na nakaalam na ang pagkawala ng atmospera ay maaring magdulot ng maraming panganib. Ang Qur’an sinabi sa atin ang reyalidad na ito sa dakilang talata nang si Allah ay pinaalalahanan tayo sa Kanyang biyaya at kung paano Niya ang Makapangyarihan pinanatili saklob na yaon mula sa pagkasira.

Sa panahong ibinababa ang Qur’an ay walang isaman ang nakaalam na ang hangin ay may timbang at kung ating tantiyahin ang timbang na yaon ay matatagpuan nating ito ay aabot sa 5 bilyong bilyon kilo! Samakatuwid ang atmospera na ating himpapawid ay napakabigat.

Isipin na lang, ano ang mangyayari kung ang isang bato na tumitimbang ng bilyon bilyong kilo ang mahulog sa mundo? Ang tanging humahawak sa atmosperang yaon ay si Allah na Kanyang kinasangkapan ang mga patakaran sa pamamagitan ng Kanyang walang hanggang lakas, halimbawa kung ang densidad ng atmospera ay kulang kaysa sa kung ano ito, maaaring sumingaw at maglaho ito sa kalawakan at kung ang grabidad ay kulang sa kung ano ito ang daigdig ay maaaring hindi kayang hawakan ang atmospera. Kaya si Allah ay pinili ang tumpak na sukat at timbang para sa mundo para mapanatili ang atmosperang matatag. Dahil diyan ay maiintindihan natin ang talata:

“…At pinipigilan Niya ang kalangitang mahulog sa lupa maliban sa Kanyang Nais. Katunayan si Allah, sa mga tao, ay Tigib ng Kabutihan, ang Pinakamahabagin.” [Maluwalhating Qur’an 22:65]

Maaari nating unawain ang talatang ito sa dalawang paraan na walang salungatan sa pagitan ng agham at Qur’an:

1. Kung nauunawaan natin ang himpapawid [kalangitan] bilang atmospera ay magiging tumpak, na si Allah ay pinipigilan itong mahulog sa atin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na kung mangyari ito ang buhay ay magwawakas.

2. Kung nauunawaan nating ang himpapawid [kalangitan] ay ang kalawakan ay magiging tumpak ito dahil ang pagbangga sa alinmang pangkalawakang mga bato o mga bulalakaw ay magiging sanhi ng isang sakunang mapaminsala. Ang mga siyentipiko ay nagsasabing ang posibilidad na anumang bagay ay bumangga sa mundo ay napakataas, subalit sa kapangyarihan ng Makapangyarihang Allah ay iniingatan ang daigdig mula sa panlabas at panloob na mga panganib.

Tanging masasabi natin, salamat sa Diyos para sa Kanyang mga biyaya:

“Katunayan, si Allah, sa mga tao ay Tigib ng Kabutihan, ang Pinakamahabagin.” [Maluwalhating Qur’an 22:65]

Maglagay Pa Ng Mga Kaugnayang Artikulo
Sarado na ang Komento

Tsekan Din

Paano Malalaman na si Muhammad ﷺ ay Propeta ng Diyos?

Ang Qur’an ay nagtuturo na tayo ay dapat maniwala sa lahat ng mga propeta at mga sugo na s…