Home Pangunahin Hesus sa Biblia Ang “Mang-aaliw”, na nabanggit sa Biblia, Siya ba ay si Muhammad ﷺ ?

Ang “Mang-aaliw”, na nabanggit sa Biblia, Siya ba ay si Muhammad ﷺ ?

0
Ang Mang-aaliw, na nabanggit sa Biblia, Siya ba ay si Muhammad ﷺ ?

“Ang Mang-aaliw, ang Espiritu ng Katotohanan na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ay magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalala sa inyo ng lahat na sa inyo’y aking sinabi.” [Biblia – Juan 14:26]

‘At nang si Hesus, anak ni Maria, ay nagsabi, “…ang Sugo na darating pagkatapos ko, na ang pangalan ay Ahmad.”’ [Maluwalhating Qur’an 61:6]

Ang punong seserdote at mga Levita ay nagtanong kay Juan Bautista, “…Kung hindi ka ang Kristo [Mesias], at hindi si Elias – ikaw BAGA ang Propeta?”’ [Biblia – Juan 1:19-21]

Nang ang punong seserdote at mga Levita ay tinanong si Juan Baustista kung sino siya, sila’y nagtanong sa kanya sa kakaibang paraan. Una sila’y nagtanong sa kanya kung siya ang hinihintay na “Kristo” [Kristos sa Conaic Greek]. Hindi siya ang “Kristo” na kanilang inaasam. Kasunod ay nagtanong sila kung siya ang Propeta na si Elias at muli ay sinabi niya sa kanila, “Hindi”. Ngayon sa talagang kakaibang bahagi. Sa wakas, sila’y nagtanong sa kanya kung siya “BAGA ang Propeta?”

  • Ikaw ba ang Kristo? – [Hindi]
  • Ikaw ba si Elias? – [Hindi]
  • Ikaw Baga ang Propeta? – [Hindi]

Ano ang ibig nilang sabihin ng “Ikaw Baga ang Propeta?” Tayo syempre, ay nalalaman natin kung sino ang “Kristo” o “Mesias”. Pagkatapos ng lahat, ang mga Kristiyano ay dapat malaman ang “Kristo” ay pinaiksi lang na salitang “kristos” sa wikang Conaic Greek, nangangahulugan sa wikang Hebrew na “Messiah”.

Ang mga Hudyo sa nakalipas na dalawang libong taon ay katiyakang naghahanap sa Kristo o Mesias, na hinula sa kanilang aklat, na darating at mamumuno sa kanila para sa tagumpay laban sa mga mapang-api at pagharian ang mundong ito. Sila ay labis na naapi sa ilalim ng pamumuno ng mga Romano at maging sa kanilang sariling mga hari na Hudyo ay itinuring na hindi hihigit sa mga tau-tauhan o mga ahente para sa mga di-mananampalataya. Katiyakan, sila ay magiging napakasaya na makita ang sinumang darating na lulupig sa kanilang mga Romanong panginoon at tagamando sa mga alipin.

Kung kaya ang mga punong seserdote at mga Levita ay tinanong si Juan Bautista kung siya ba ang Propetang si Elias, na bumalik makalipas ang daang taong pagkawalay . Mayroong bulong-bulungan sa kanila na si Elias ay babalik. At sa muli, si Juan Bautista ay itinanggi na siya ay si Elias.

Magkagayun, sino siya? Sila ay nagtataka sa taon ito na nananahan sa disyerto at tinalikdan ang kayamanan at karangyaan at nag-aayuno, umiiwas sa tawag ng mga makamundong bagay sa buhay.

Muli, tinanong nila si Juan Bautista kung sino siya. “Ikaw BAGA ang Propeta?” At sa muli ay itinanggi niya na siya “ang Propetang YAON,” subalit sinabi niya sa kanila ang tungkol sa isang darating pagkatapos niya na malapit na, isang tao na nag-angkin kahit na tagapagtanggal ng sintas ng kanyang [yaong darating] sapatos ay hindi siya karapat-dapat.

Datapwat, ito ay hindi sagot sa tanong na, “Sino ang hinihintay nila bukod sa Mesias?” Maaari kayang ang hinihintay nila ay ang isang katulad ni Muhammad? [Pwede]

Sino BAGA ang Propeta?

Ipagpatuloy ang pagbabasa at matutunan kung sino “Baga ang Propeta” at anong iba pang mga katibayang maaaring matuklasan sa loob ng Banal na mga talata para mapagtibay ang ideya na ito.

Sa mga nagdaang siglo ang mga Muslim ay naniwala kay Hesus, sumakanya ang kapayapaan, ay ang “Propetang YAON” na binanggit sa nga talata ng Ebanghelyo ni Juan. Ang Qur’an ay nagsalaysay ng isang mahalagang katangian ng misyon ni Hesus ay magbigay ng “bashir” o ‘mabuting balita’ sa pagdating ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan at mga biyaya. Sa panahon ng maiksing pagmimisyon na hindi tumagal ng mahigit sa tatlong taon, at napangibabawan ng mapanghamong asal ng kanyang sariling mga kababayan, si Hesus ay nagbigay sa kanila ng mabuting balita na si Ahmad, [palayaw ng “Muhammad”] ang huling Sugo ng Diyos, na siyang gaganap sa banal na utos sa kapwa aral at gawa. Ang Qur’an ay binanggit ito, na si Hesus ay nagsabi:

“O Angkan ni Israel! Ako ay sugo ni Allah [Makapangyarihang Diyos] (ipinadala) sa inyo, nagpapatunay ng Batas [Tawrat o Lumang Tipan] bago pa ako, at nagbibigay ng mabuting balita ng isang sugo na darating pagkatapos ko, na tatawagin sa pangalang Ahmad.” [Maluwalhating Qur’an 61:6]

Ang Qur’an ay nagbigay ng pangalang Ahmad, isa sa mga palayaw ng pangalang Muhammad. Katulad din naman ng pangalang Ingles na Joseph, na madalas gamitin ang pinaiksing “Joe” o “Joey at ang iba pang mga pangalan tulad ng “Jonathan” na nagiging “John” ;“Jack” o “Jhonny”, na katulad din naman na matatagpuan natin sa Arabik na may katulad na porma para sa isang pangalan. Muhammad, Ahmad at Hamad ay ilan sa mga pangalan na nag-ugat sa salitang “hamd” [kahulugan na pagpuri] sa Arabik, at pwedeng maunawaan bilang “Ang nagpupuri sa [Diyos]”; pinupuri”; “nagpupuri”; atbpa.

Sa pagkakasalin ni Adullah Yusuf Ali ng mga kahulugan ng Qur’an sa Ingles, siya ay nagsaysay, “ Ang Ahmad o Muhammad, ang Kapuri-puri ay salin ng Conaic Greek na salitang Paracletos na isinalin sa NIV bilang Mang-aaliw. Ang Paracletos ay pwedeng mangahulugang Tagapagtaguyod, o “isang humihingi ng tulong para sa iba”, “mabuting kaibigan”. Si Muhammad ﷺ na kilala mula sa kanyang pagsilang na tagapagdala ng kapanatagan at pagbubuklod sa pamilya, mga kaibigan at maging dayuhan, lalo na sa pagbabalik ng ugnayan sa kamag-anak at pagmamahalan sa magkapatid.

Isa pang palayaw ni Propeta Muhammad ﷺ na binanggit sa biblia [o kahit papaano ay natira sa wikang Ingles] ay “Espiritu ng Katotohanan”. Ang as-Saddiq ay ganap na nangangahulugan ng ganyan at ito ay isa pang pangalan na ibinigay kay Propeta Muhammad ﷺ ng mga nakakikilala sa kanyang hilig sa katapatan at integridad.

Ang Bagong Tipan ng Ebanghelyo ayon kay Juan, si Hesus, sumakanya ang kapayapaan, ay nangako sa kanila na ang Paracletos ay darating ng apat na ulit [Juan 14:16; 14:26; 15:26; 16:7]. Natural si Hesus, sumakanya ang kapayapaan, ay hindi bumalik sa kanilang panahon o kahit sinong Propeta para sa bagay na yaon, kung kaya ang mga sumunod na mapag-isip ay dumating sa konklusyon na hindi ito si Hesus “sa pagkatao” bagkus, si Hesus ay babalik sa “anyong espiritu”. Ito ay nagbunsod sa mga Kristiyano na nagpalagay, na ito nga ang Banal na Espiritu, na bababa sa mga disipulo sa Araw ng Pentecostes [Mga Gawa 2], upang saksihan si Kristo at manguna sa kanila sa buong katotohanan at makasama ng mga mananampalataya magpakailanman, at hindi sila mamatay [Juan 3:16], bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganundin, ang ilang idinagdag na mga talata pagkalipas [tingnan ang talababa sa Revised Standard Version ng Biblia] sa pinakahuling kabanata ng Markus [16], na kung saan, sila ay mayroong Espiritu na sumasakanila sa paraan kanilang iniisip na ang kanilang mga sarili ay makapagsasalita ng ibang mga wika; dadampot ng mga ulupong, hahawakan ang maysakit upang pagalingin sila at kahit pag-inom ng lason ay hindi sila mapapahamak. [Lukas 23:17-18]

Isa pang punto, ang Paracletos, mang-aaliw o Espiritu ng katotohanan, ay mananahan sa atin mula ngayon. Katiyakan ay makikita ninuman ang impluwensya ni Propeta Muhammad ﷺ at kanyang mensahe ng pagsamba lamang sa Isang Diyos ng walang mga katambal ay nanaig ng matagal pagkatapos ng kanyang buhay sa lupa.

Maglagay Pa Ng Mga Kaugnayang Artikulo
Sarado na ang Komento

Tsekan Din

Bakit Ang Islam Ipinagbawal Ang Pag-inom Ng Alak?

Ang alak ay naging salot na ng lipunan simula noong sinaunang panahon pa. Ito ay patuloy n…