Home Blog Mga Artikulo Paghahambing sa Islamiko at Kristiyanong mga Paniniwala

Paghahambing sa Islamiko at Kristiyanong mga Paniniwala

0
Paghahambing sa Islamiko at Kristiyanong mga Paniniwala

Mga paniniwala sa Islam

Sa mga paniniwala sa Islam, Si Allah [Makapangyarihang Diyos] ay ang tanging Tagapaglikha ng lahat ng mga umiiral.

Mayroon nag-iisang Diyos [si Allah]. si Hesus ay ang Kristo, mahimalang pagsilang- at si Muhammad [sumakanya ang kapayapaan at mga biyaya] ay Kanyang huling propeta, kapwa silang nagsabi, “Ang Diyos ay Nag-iisa lang at kailangan mo Siyang paglingkuran ng buong puso, isip at lakas.

Si Allah ay nagpahayag ng Kanyang 99 na Banal na mga Katangian at hindi inihambing ang Kanyang sarili sa alinman na Kanyang nilikha.

Si Allah ay nilikha ang tao mula sa alikabok at “sa Kanyang wangis” at “Kanyang espiritu”, ganunpaman ang Diyos ay walang katulad sa anumang nilikha.

Si Adan at Eba ay nagkasala, pagkatapos ay nagbalik-loob at pinatawad, ng walang pagpapatuloy na mga naidulot sa kanilang mga anak.

Ang Diyos ay Pinatawad si Adan at Eba pagkatapos nilang magbalik-loob. Pagkatapos ay ginawa Niya si Adan na Kanyang tagapamahala [kalipa] at ang unang propeta.

Ang tao ay likas na mabuti subalit malapit sa mga pagkakamali. Ang mga Muslim na nagbalik-loob at sumusuko sa Diyos ay pinatatawad ng walang kailangang pamamagitan mula kay Kristo [o kaninuman].

Sa pamamagitan ng pagsuko sa Kalooban ng Diyos ng payapa, sinuman, kailanman, saanman ay nagiging isang lingkod ni Allah at napapalapit sa Kanya.

Si Allah ay hindi kagaya ng Kanyang nilikha. Siya ay hindi lalaki o babae, o ang nilikha ay kagaya Niya.

Mga paniniwala sa Kristiyanismo

Ang Makapangyarihang Diyos ay ang tanging Tagapaglikha ng lahat ng mga umiiral. [Genesis 1:1]

Mayroon lamang iisang Diyos. Siya ay umiiral ng walang hanggan sa tatlong persona, Ama, Anak, at Banal na Espiritu. [Walang “Trinidad” sa Biblia]

Ang Diyos ay ipinahayag ang Kanyang sarili bilang “Isang Diyos” at “Isang Panginoon” [Deuteronomio 6:3; Markus 12:29]

Ang Diyos ay nilikha ang tao mula sa alikabok at sa wangis ng Diyos [Genesis 1]

Si Adan at Eba ay nagkasala at kung kaya ang kasalanan ay nadala sa daigdig at ang kanilang mga kasalanan ay namana ng kanilang mga anak. [Genesis 3:1-7]

Manang Kasalanan – ang lahat ng salinlahi ni Adan ay ipinanganak ng may manang kasalanan at mga makasalanan mula sa kapanganakan [Roma 2:22-23, Unang Juan 1:10]

Ang tao sa kanyang kalikasan ay makasalanan at nangangailangan ng katubusan sa pamamagitan ng pagbabayad ni Kristo Hesus [Roma 5:6, 8:32, Colosas 1:19-20, Hebreo 7:26-27, 9:26, 10:12, Unang Juan 4:10]

Sa pamamagitan ng gawa ni Kristo, ang Diyos ay inako ang mga Kristiyano na Kanyang pamilya at tinawag silang Kanyang mga anak. [Roma 8:14-15, Epeso 1:5, Galacia 4:5]

Ang Biblia ay nagsabi; “Ang Diyos ay hindi tao… hindi anak ng tao..“ [Mga Bilang 23:19] Sa ibang mga talata ay sinasalungat ito(?)

Maglagay Pa Ng Mga Kaugnayang Artikulo
Sarado na ang Komento

Tsekan Din

7 Bagay ang Hindi ko Inaasahan Nang Yumakap Ako sa Islam

Pagkatapos ng maraming mga taon ng pag-aaral ng relihiyon at dumating sa konklusyon na ang…