Home Pangunahin Islam Paano tanggapin ang Islam at maging isang Muslim?

Paano tanggapin ang Islam at maging isang Muslim?

3
Paano tanggapin ang Islam at maging isang Muslim?

Ang pagpasok sa Islam ay sadyang pinagaan ng Diyos sa atin, Inyong alamin sa artikulong ito ang malinaw na pagpapaliwanag kung paano ang tama at madaling paraan para tanggapin ang Islam at maging isang Muslim.

Paano tanggapin ang Islam at maging isang Muslim?

Ang maging isang Muslim ay payak at madaling pamamaraan. Ang tanging gagawin lamang ng isang tao ay bigkasin ang pangungusap na tinatawag na Pagsaksi ng Pananampalataya [Shahada] na binibigkas ng:

AKO AY SUMASAKSI NA “LA ILAHA ILLA ALLAH, WA MUHAMMADAN RASULULLAH”

Ang mga salitang Arabik na ito ay nangangahulugan ng, “Wala ng ibang diyos maliban kay Allah, at si Muhammad ay Sugo ni Allah.” Sa sandaling ang isang tao ay sinabi ang Pagsaksi ng Pananampalataya [Shahada] ng may paninindigan at pagkaunawa sa kahulugan nito, magkagayun siya ay naging isang Muslim.

Ang unang bahagi, “Wala ng ibang diyos maliban kay Allah,” ay nangangahulugan na wala ng ibang dapat sambahin maliban kay Allah lamang, at si Allah ay walang katambal o anak. Ang pangalawang bahagi ay nangangahulugan na si Muhammad ay isang tunay na Propeta na ipinadala ng Diyos sa sangkatauhan.

Para maging isang Muslim, ang isang tao ay nararapat din:

  • Maniwala na ang Maluwalhating Qur’an ay literal na salita ng Diyos na ipinahayag Niya.
  • Maniwala na ang Araw ng Paghuhukom ay totoo at darating.
  • Maniwala sa mga Propeta na ipinadala ng Diyos at ang mga Aklat na Kanyang ipinahayag at sa Kanyang mga anghel.
  • Tanggapin ang Islam bilang kanyang relihiyon.
  • Huwag sumamba sa anuman o sinuman maliban sa Diyos.

Ganyan lang kadali! Para mapakinggan ang Pagsaksi [Shahada], I-click lamang ito o I-click ang “Live Help” para sa agarang tulong sa pamamagitan ng chat.

Ang pagyakap sa Islam ay maaaring gawing mag-isa, subalit higit na mainam kung gagawin ito sa tulong ng isa sa aming mga tagapayo sa pamamagitan ng “Live Help”, upang sa gayun ay matulungan namin kayo na bigkasin ito ng tama at pagkalooban kayo ng mahahalagang piraso ng impormasyon at payo na sadyang inihanda sa mga bagong yakap para matulungan sila na magsimula sa kanilang natagpuang bagong pananampalataya.

Maaari ding tawagan ka namin sa iyong telepono para tulungan ka na maging isang Muslim. Sa ganitong kalagayan, pakiiwanan lang ang numero ng iyong telepono at inyong piniling oras na tawagan kayo sa pamamagitan ng Pakikipag-ugnayan sa amin.

Hindi Ka Nag-iisa

Kung nasundan mo ang gabay sa itaas at yumakap sa Islam ng mag-isa, magkagayun ay umasa na hindi ka nag-iisa, bagkus ang katulad na pananampalataya ring ito ay kinabibilangan ng 1.7 bilyong mga tao.

maligayang pagbabalik sa IslamKami ay lubos na nagmumungkahi na ipagbigay-alam sa amin ngayon sa pamamagitan ng Pakikipag-ugnayan sa amin o sa pamamagitan ng “Live Help”, upang kami ay makapagkaloob sa iyo ng mapapakinabangan mga pagkukunan mo ng impormasyon at payo, na angkop para sa’yo bilang isang bagong Muslim.

Kami po ay bumabati sa inyong pasya, malugod naming kayong tinatanggap sa Islam at sisikapin namin ang lahat ng aming makakaya para matulungan kayo! 🙂

Para Sa Mga Hindi Pa Kumbinsido

Ang Islam ay nag-aangkin na tunay na landas patungo sa Diyos. Ang makapagpapatunay sa isang relihiyon kumpara sa ibang idolohiya ay ang mga katibayan na inaalok nito na pagiging makatotohanan. Kung kaya, ang isang tao ay dapat na tingnan ang mga katibayan na ito, timbangin at kunin ang pasya na matalino. Ang isang tao ay dapat maging matapat sa kanyang pagpupunyagi at higit sa lahat ay hanapin ang tulong ng Makapangyarihan upang gabayan siya sa tamang landas.

Kung ang isang tao ay hindi pa rin kumbinsido sa pagkamakatotohanan ng Islam, magkagayun siya ay magsaliksik pa sa mga katibayan na inaalok ng Islam. Ang Islam ay nag-aalok ng napakaraming mga katibayan ng pagmakatotohanan nito at ang tanging relihiyon na ganap na umaapela sa kaisapan ng tao.

Ang ilan sa mga katibayan na inaalok ng Islam ay:

  • Ang patotoong pang-agham ng Islam, mag-order ng Libreng Aklat ukol sa kahulugan ng Islam o di kaya’y magbasa sa seksyon ng Ano ang Islam.
  • Ang mga himalang ginawa ni Propeta Muhammad ﷺ at mga propesiya ng kanyang pagdating sa mga naunang kapahayagan, Tignan ang seksyon ukol kay Propeta Muhammad.
  • Mga hulang mangyayari na binanggit sa Qur’an na kalaunan ay nangyari.
  • At ang hindi tinugong hamon ng Qur’an na magbigay ng kahit isang kabanata na katulad ng kabanata nito, at ang mga banal na katalinuhan sa mga batas at aral ng Islam na sumasakop sa lahat ng aspeto ng buhay. Magbasa ng karagdagan

Para sa karagdagang pag-aaral sa Islam at sa mga Haligi nito at Gawain ay mangyaring magbasa lamang sa kategorya ng Pangunahin.

Ang ating walang-hanggang buhay sa kabilang-buhay ay nakabatay sa kung ano ang pananampalataya na ating pinili na sundin sa pansamantalang buhay na ito, kung kaya bigyan natin ang pagsisikap na ito, ng pagpapahalaga na nararapat dito.

Maglagay Pa Ng Mga Kaugnayang Artikulo
Sarado na ang Komento

Tsekan Din

Ang Iyong Madaling Gabay Para Matutunan Ang Islam Para Sa Mga Baguhan

Islam ang pinakamabilis lumagong relihiyon sa mundo. Mayroong halos 2 bilyong mga Muslim s…